sponsor

 

VI Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego „PŁOMIEŃ” Sączów - 27 kwietnia 2013

Napisał 
W dniu 27 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Sączowie odbyło się VI Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Płomień" Sączów.

Prezes Klubu Sportowego Zygmunt Gonkiewicz dokonał otwarcia zebrania. Przywitał gości: posła na sejm RP - Waldemara Andzela,Wójta Gminy Bobrowniki - Arkadiusza Ziembę, przewodniczącą Rady Gminy - Katarzynę Cofała, sołtysa Sączowa - Irenę Garczarczyk, radnych Gminy Bobrowniki - Alicję Nabrdalik - Kocot, Bartłomieja Elznera, przedstawicieli Stowarzyszenia z Siemoni "Przeszłość Teraźniejszość i Przyszłość" oraz zgromadzonych członków Klubu.

W dalszej kolejności wybrano jednogłośnie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta, którymi zostali Bartłomiej Elzner - wiceprezes ds. organizacyjnych oraz Alicja Nabrdalik - Kocot - członek Klubu.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 15:15, gdyż na 62 zapisanych członków KS na zebranie przybyło 18.

W dalszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdania z działalności Klubu:
1. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 przedstawił Waldemar Łukasik - wiceprezes ds. finansowych. Działalność KS „Płomień" Sączów zamknęła się wynikiem dodatnim wysokości w wysokości ponad 2 tys. zł.
2. Sprawozdanie z działalności sportowej KS „Płomień" Sączów przedstawił Zdzisław Dyszy - wiceprezes ds. rozwoju kultury fizycznej i sportu. Poinformował również, że zajęcia sportowe są kierowane do wszystkich grup wiekowych. W okresie zimowym zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie.
3. Sprawozdanie z otwarcia „Orlika" przedstawił Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Elzner. Przypomniał o zasługach śp. Jerzego Chwały. Podkreślił, że było to ważne wydarzenie dla Gminy Bobrowniki. Przez rok działalności „Orlik" wpisał się na stałe w kalendarz ciekawych wydarzeń sportowych.
4. Sprawozdanie z V Środowiskowego Pikniku Rodzinnego przedstawił Bartłomiej Elzner. Piknik jak co roku jest imprezą integrująca całe rodziny i pokazującą dobre wzorce aktywności sportowej. Jednocześnie jest to też świetne widowisko dla kibiców. W organizację pikniku angażują się wszystkie lokalne organizacje.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej członek - Jan Zrałek, były prezes Klubu Sportowego „Płomień" Sączów.
 
W dalszej części zebrania Prezes KS „Płomień" Sączów przestawił informacje na temat planowanej działalności w roku 2013. Klub wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W bieżącym roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł., które przeznaczy na:
1. prowadzenie zajęć treningowych gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży
2. upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych, w tym zorganizowanie VI Środowiskowego Pikniku Rodzinnego.
3. uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym (piłka nożna, gra w bule)

B. Elzner poinformował i przedstawił regulamin konkursu na opracowanie logo Klubu Sportowego „Płomień" Sączów. Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie oraz Publicznego Gimnazjum w Siemoni.

W punkcie dot. wolnych wniosków i spraw różnych głos zabrali:

p. Arkadiusz Ziemba - wójt Gminy Bobrowniki podziękował za zaproszenie i stwierdził, że miniony rok był próbą różnych rozwiązań związanych z utrzymaniem „Orlika". Poinformował o nowych propozycjach sportowych i rekreacyjnych: out door fitness - czyli zestaw urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych, inną propozycją jest „bulodrom" do gry w bule.

p. Jacek Kłosiński ze Stowarzyszenia Siemonia „Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość" podziękował za zaproszenie i deklarację Wójta, że na „Orliku" powstanie „bulodrom". Wyjaśnił szczegółowo zasady gry w bule. Podkreślił, że jest to gra rekreacyjno-towarzyska z bardzo bogatą historią i przeznaczona dla osób w każdym wieku.

p. Irena Garczarczyk - sołtys Sączowa podziękowała członkom klubu za aktywność i przypomniała że Rada Sołecka Sączowa przeznaczyła z funduszu sołeckiego 7 tys. na doposażenie „Orlika" w urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz 1 tys. dla Klubu /zakup zestawu do tenisa ziemnego/.

p. Alicja Nabrtdalik - Kocot - radna Sączowa zaproponowała wprowadzenie drobnych zmian do regulaminu konkursu na logo klubu tj. doprecyzowanie punktów, w których jest mowa o nagrodach. Poinformowała też o głosowaniu na najlepsze KGW w powiecie /kandyduje KGW Sączów/.

Poseł na Sejm RP i Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowniki pogratulowali członkom Klubu osiągnięć sportowych i szkoleniowych. Złożyli życzenia dalszego dobrego rozwoju. Pan poseł podkreślił, że przy tak niewielkich środkach udało im się rozwinąć działalność na bardzo dobrym poziomie.

p. R.Wyparło złożył propozycję powołania sekcji brydża sportowego - Wiceprezes Klubu Bartłomiej Elzner odpowiedział, że Zarząd Klubu rozważy tę propozycję.

Przewodniczący zamknął zebranie, dziękując wszystkim za udział.
Bartłomiej Elzner

"Wszystko, co osiągamy i czego nie udaje nam się osiągnąć, stanowi bezpośredni wynik naszych własnych myśli. W sprawiedliwie uporządkowanym wszechświecie, gdzie zachwianie równowagi oznaczałoby całkowite zniszczenie, indywidualna odpowiedzialność musi być absolutna. Słabość i siła człowieka, czystość i jej brak dotyczą tylko jego i nikogo innego. Pojawiają się wyłącznie za jego – i niczyją inną – sprawą i zawsze to jedynie on może je zmienić. Jego cierpienie i szczęście rozwijają się od wewnątrz. Człowiek jest taki, jak jego myśli..." James Allen w książce "Tak, jak człowiek myśli"

Zaloguj się, by skomentować