sponsor

 

Regulamin portalu internetowego www.bobrowniki.com

 

§ 1

Przepisy ogólne

1. Portal www.bobrowniki.com powstał w ramach projektu „Aktywni Obywatele – Świadomi Obywatele" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina" z Siemoni z siedzibą przy ul. Kościuszki 132 w Siemoni.
2. Projekt „Aktywni Obywatele – Świadomi Obywatele" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej.
3. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich mieszkańców Gminy Bobrowniki.
4.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
     a. Projektodawca - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina" z Siemoni
     b. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Aktywni Obywatele – Świadomi Obywatele" realizowane przez
     Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina" z Siemoni na podstawie umowy nr.
     0238/M/2/2012 pomiędzy Operatorem Grantu a Stowarzyszeniem.

     c. www.bobrowniki.com – platforma internetowa oferująca prowadzenie publikację materiałów przez
     zarejestrowanych użytkowników.

     d. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący portal internetowy www.bobrowniki.com
     e. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu internetowego www.bobrowniki.com
     f. Konto Użytkownika – konto umożliwiające publikowanie własnych materiałów filmowych, zdjęć i
     artykułów

     g. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika
     h. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący na www.bobrowniki.com
5. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego portalu www.bobrowniki.com - niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.
6. Każdy Użytkownik portalu www.bobrowniki.com jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
7. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik zarejestrowany w serwisie, korzysta z jego zasobów lub publikuje własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).
8. Administrator jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal www.bobrowniki.com. Wydawcą portalu internetowego www.bobrowniki.com jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina" z Siemoni, ul. Kościuszki 132, 42-595 Siemonia, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301542, NIP 6252372394
9. Korzystanie z Portalu www.bobrowniki.com jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników.

  

§ 2

Rejestracja konta i dane osobowe

1. Publikowanie materiałów i komentarzy na portalu jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.
2. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na portalu www.bobrowniki.com jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
3. Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami podanymi na portalu.
4. Warunkiem zarejestrowania na portalu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami).
    a. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych
    osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych.

    b. Administrator danych dołoży starań, by dane podane podczas rejestracji były zabezpieczone zgodnie
    z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do niej.

  

§ 3

Rezygnacja z usług

1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług portalu www.bobrowniki.com. W tym celu Użytkownik musi wysłać administratorowi portalu oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług. (oświadczenie może być wysłane w formie e-mail lub tradycyjną pocztą) Z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji administrator likwiduje konto użytkowania.

  

§ 4

Przestrzeganie prawa i regulaminu

1. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem działania portalu www.bobrowniki.com, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim koncie użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
5. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do:
    a. zamieszczania na portalu wyłączenie materiałów które nie są sprzeczne z normami kultury, z
        powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie są dla innych w żaden sposób niebezpieczne

    b. nie zamieszczania na portalu żadnych informacji, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury,
        wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które
        wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek
        sposób,

    c. nie naruszania praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności,
        prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi

    d. nie zamieszczania na portalu żadnych informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających
        umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę innym
        osobom oraz nie wykonywania żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub
        uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących
        witrynie, szczególnie nie przesyłanie wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych
        programów, a także nie dostarczania jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić
        wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego,
        narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich,
        praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.

6. Użytkownik wyraża zgodę, aby wydawca portalu www.bobrowniki.com zmodyfikował bądź usunął każdy materiał, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.
7. Administrator ma prawo usunąć treści lub materiały, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
8. Redakcja i Administrator Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
9. Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
10. Dane publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Użytkowników współpracujących z portalem i są rzetelne.
11. Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów (Użytkowników), nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
12. IP internauty będzie ujawniane w przypadku zwolnienia administratora portalu przez organy ścigania bądź sąd z obowiązku ochrony danych osobowych oraz zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej gdy komentarz / wpis / materiał w sposób oczywisty naruszy dobra osób trzecich

  

§ 5

Reklamy i licencje

1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez www.bobrowniki.com swoich materiałów do celów prowadzenia portalu, w szczególności poprzez ich zamieszczanie i promowanie na stronie głównej portalu.
2. Portal www.bobrowniki.com nie jest portalem komercyjnym i nie może być wykorzystywany do celów zarobkowych.
3. Zarejestrowany Użytkownik nie może umieszczać żadnych reklam w serwisie www.bobrowniki.com.
4. Użytkownik niniejszym upoważnia Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Lepsza Gmina z Siemoni do wykorzystania swoich materiałów w całości lub we fragmentach w mediach w celu promocji www.bobrowniki.com. Upoważnienie zostaje udzielone na następujących polach eksploatacji:
    a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
    b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
    c. wprowadzanie do obrotu,
    d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
    e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 
        pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w
        ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w
        szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming,
        IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
        zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

    f. publiczne wykonanie,
    g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych
        posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np.
        komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub
        komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.),

    h. wystawianie,
    i. wyświetlanie

  

§ 6

Udostępnianie

1. Administrator portalu ma prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) komentarze, posty, artykuły i inne materiały (a także całe Konto Użytkownika) lub zablokować Użytkownikowi możliwość osadzania kodu HTML w reakcji na:
    a. Łamanie zasad etetykiety lub zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
    b. Działanie na szkodę portalu www.bobrowniki.com, w szczególności poprzez narażanie na szwank dobrego
        imienia www.bobrowniki.com.

  

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina" zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie www.bobrowniki.com.
2. Jeśli zarejestrowany Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji Konta Użytkownika.
3. Administrator ma prawo do dokonywania przerw w działaniu portalu.
4. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina" nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
5. Administrator może jednostronnie decydować o zawartości portalu w tym może zdecydować o zaprzestaniu funkcjonowania portalu i jego zamknięciu.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie serwisu internetowego będącego częścią portalu www.bobrowniki.com.