sponsor

 

Kolejna Sesja Rady Gminy już w czwartek

Napisała 

27 marca 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu (sala nr 25 – II p.) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Sesje Rady Gminy są jawne i mogą w nich uczestniczyć zainteresowani tematyką mieszkańcy tutejszej Gminy.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji i powołanie Sekretarza Sesji bieżącej.

 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

 5. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i wnioski.

 7. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Bobrowniki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Twardowice.

 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach z realizacji zadań i wykonania planu finansowego za 2013 rok oraz określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok.

 12. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach z realizacji zadań w 2013 roku z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach za 2013 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmian budżetu i w budżecie Gminy Bobrowniki na 2014 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2014-2018.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parku gminnego.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości w postaci działek o numerach ewidencyjnych 313/2, 314/3, 283/5 o łącznej powierzchni 1,0678 ha, położonych w sołectwie Wymysłów, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 1 roku, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie negatywnego stanowiska Gminy Bobrowniki w przedmiocie budowy zakładu termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Wojkowicach, przy ul. Harcerskiej.

 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Małgorzata Bednarek

prezes Stowarzyszenia "Lepsza Gmina". Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, bez wahania realizuję swoje marzenia, a Stowarzyszenie jest moim marzeniem. Kocham sztukę, co uwrażliwia mnie na piękno i sprawia, że czasem stąpam centymetr nad ziemią zamiast po niej. Zazdroszczę K.K.Baczyńskiemu. A życie chcę przeżyć jak pisał Konstantinos Kawafis:

"Jeżeli do Itaki wędrować zamierzasz,
życzyć sobie winieneś, by długa była wędrówka,
pełna przygód i doświadczeń"

Zaloguj się, by skomentować